Exchange Coaches

Liang Xu  (An Hui Wu Huan Table Tennis Club) China League B Player

Mengtao Wang (Jiangsu Table Tennis Club) China League A Player

Laiwen Wei (Tianjin Table Tennis Club) China League B Player

 

,