November list

Name                          Rating                               Event                  Paid

Beebe, TJ                   2270                                  1600+

Sun, Xizi                     2185                                 1600+

Mar, John                   2181                                  1600+

Chen, Zicong              2160                                  1600+

IP, Spencer                 2144                                   1600+

Petrica, Stirbu            2143                                  1600+

Ryu, Soungeun           2046                                  1600+

Lin,Emilie                  2093                                  1600+                  $20.00

Lee, Haejoon             2030                                  1600+

Koh, Brandon             2012                                  1600+

Lee, Justin                 2000                                  1600+

Ng, Daniel                  1980                                 1600+                  $20.00

Xie, Eric                    1938                                   1600+

Zhuo, Evan                1934                                   1600+

Zhang, Gregory         1930                                    1600+

Ruan, Ethan              1924                                    1600+

Zhu, Sabrina              1867                                   1600+

Zhao, Kevin               1782                                   1600+                 $20.00

Chen, Patrick            1759                                   1600+

Parakasi, Prasai         1743                                   1600+

Fu, Michael                1741                                  1600+

Conn, Elijah               1736                                  1600+                $20.00

Wang, Eric                 1697                                  1600+                 $20.00

Stubbs, Troy               1679                                  1600+

Wang, Cody                1553                                 1600-                  $20.00

Fu, David                   1421                                  1600-

Bai, Junfeng              1282                                  1600-

Bai, Randy                 1189                                   1600-

Ruan, Cynthia            1164                                   1600-                 $20.00

Rhodes, Carol             1136                                  1600-                 $20.00

Zhang, Alan                989                                   1600-

Dhyuti                        800                                   1600-

Ji, Andrew                  802                                   1600-

Zhou, Kai                    787                                    1600-

Pranav                        767                                    1600-

Racheneur,Pascal      500                                    1600-

Lachev, Martin             600                                    1600-

Sruthi                         400                                      1600-

Viji                            300                                      1600-

Zhou, Alex                300                                       1600-

Racheneur,Alex       0                                          1600-

Ann                           0                                          1600-

Hunter, Sarah            0                                          1600-

Godwin,Sam           0                                          1600-

Godwin,Valentina   0                                          1600-

 

 

,