Registered Player of September

Name                          Rating                               Event                  Paid

Chen, Zhicong            2160                                  1600+

Petrica, Stirbu            2143                                  1600+                  $5.00

Lin,Emilie                  2093                                  1600+                  $20.00

Ryu, Soungeun           2064                                  1600+                  $5.00

Ponchio, Mateus         2049                                  1600+                 $15.00

Ng, Daniel                  1980                                 1600+                  $20.00

Zhu, Sabrina              1943                                   1600+                 $5.00

Xie, Eric                    1938                                   1600+                 $5.00

Zhuo, Evan                1934                                   1600+                 $5.00

Sun, Jordan               1934                                   1600+                $5.00

Ruan, Ethan               1924                                  1600+                 $5.00

Zhao, Kevin               1782                                   1600+                 $20.00

Chen, Patrick            1759                                   1600+                 $5.00

Conn, Elijah               1736                                  1600+                $20.00

Ji, Hui                       1724                                  1600+                $5.00

Wang, Eric                 1697                                  1600+                 $20.00

Stubbs, Troy               1679                                  1600+                 $10.00

Wang, Cody                1553                                 1600+                 $20.00

Yang, Andrew             1381                                  1600+

Ruan, Cynthia            1164                                   1600-                 $20.00

Rhodes, Carol             1136                                  1600-                 $20.00

Gao, Karen                1122                                   1600-                $5.00

Sun, Weiming             1006                                  1600-                $5.00

Zhang, Alan                989                                   1600-                $5.00

Ji, Andrew                  802                                   1600-                $5.00

Wang, Benjamin          790                                   1600-                $5.00

Devalapalli, Pranav      767                                   1600-                $5.00

Gopalakrishna, Dhyuti  565                                   1600-                $5.00

Mckeithen, Erik            0                                      1600-                $20.00

Racheneur, Alex           0                                      1600-                 $5.00

Godwin, Sam               0                                       1600-                 $5.00

Lachev, Martin             0                                       1600-                $5.00

Liu, David                   0                                        1600-                $5.00

Zhou, Alex                 0                                         1600-                $5.00

 

,